1. Atteikuma tiesības no preces ir pircējiem, kas iegādājas preces attālināti.
2. Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un nodot atpakaļ preci 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas dienas, ja Prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14. pantu:
2.1. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
tā ir viltota.
2.2. Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:

to sniedzot, nav ievērotas normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasības vai tam ir citi trūkumi;
par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.
Prece vai pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja pirms līguma slēgšanas patērētājs ir saņēmis rakstveida brīdinājumu par preces vai pakalpojuma nepienācīgu kvalitāti vai nepienācīgas kvalitātes iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli, izņemot gadījumu, kad pakalpojuma sniedzējam kā profesionālim vajadzēja to zināt un rakstveidā brīdināt patērētāju.
3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.

4. Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tikai un vienīgi tad, ja:
4.1. Prece tiek nodota atpakaļ nebojāta un pilnā komplektācijā, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu;
4.2. Tā nav higiēnas prece (kā piemēram, apakšveļa u.c.);
4.3. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta kritērijiem.
5. Jums ir tiesības nepieņemt preci tās piegādes brīdī, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts iepakojums, vai arī tā pēc izskata un iepakojuma varētu neatbilst Jūsu pasūtītajai.

“Veidlapa paziņojumam par atteikuma tiesību izmantošanu atrodama šeit. Tā ir aizpildāma un kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu iesniedzama militaria.lv.